top of page

יפוי כוח מתמשך

חשיבות יפוי הכוח המתמשך ולמי נועד

כיום, יש אפשרות לקבוע מראש למנות מיופה כוח שיוכל לקבל במקומנו החלטות בעתיד, אם חלילה לא נוכל לעשות זאת בעצמנו מכל מיני סיבות (למשל: מצב פיזי, או מנטלי ירוד, דמנציה ועוד). מיופה הכוח יוכל לקבל בשמנו החלטות לגבי גופנו, החלטות לגבי רכושנו ואף ניתן לקבוע מראש הנחיות מפורטות, המבטאות את רצונותינו לשם כך. ניתן לבחור אדם אחד כמיופה כוחנו, או במספר אנשים.

למעשה, יפוי הכוח המתמשך מהווה מהפכה של ממש ביכולתו של אדם להשפיע על עתידו במצבים מורכבים ולמעשה מאפשר לנו שליטה מראש במצב בו ייתכן ונהיה לא צלולים בעתיד זמנית, או באופן קבוע.

השימוש ביפוי כח קיים שנים רבות בארה"ב ומתאפשר בישראל בזכות תיקון מאפריל 2017 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962.

את יפוי הכח המתמשך מורשה לערוך אך ורק עו"ד שהוסמך לכך מאת האפוטרופוס הכללי.

מדובר בתהליך בן 3 פגישות שבסופו ייחתם המסמך, הן דיגיטלית והן ידנית ויישלח להפקדה אצל האפוטרופוס הכללי, עד להפעלתו בעתיד.

bottom of page