top of page

אפוטרופסות

בקשה לצו אפוטרופסות

כאשר אדם קרוב ויקר לנו מידרדר והופך להיות לא צלול, אין ספק שהדבר מצער ביותר. לעתים אותו אדם יגיע למצב בו למעשה אינו יכול לקבל החלטות הנוגעות אליו, הן לרכושו והן לגבי בריאותו.

 

במקרה כזה יש לפנות לבית המשפט לבית המשפחה בבקשה למינוי אפטרופוס לגוף/לרכוש.

 

בית המשפט יבחן את העובדות שבפניו וכן יבדוק מי ימלא תפקיד זה בצורה הטובה ביותר.

 

מינוי כאפוטרופוס צופן בחובו אחריות גדולה כלפי החוסה וחובותיו הנן בין היתר, לדווח אחת לכמה זמן לבית המשפט כיצד מילא את תפקידו.

bottom of page