top of page

צו ירושה וצו קיום צוואה

קביעת היקף העיזבון וזהות היורשים

כשאדם יקר לנו הולך לעולמו, מדובר תמיד באירוע מצער ומעציב.

עם זאת, לאחר זמן מה עולה הצורך להסדיר את ענייני העיזבון שהמנוח הותיר אחריו.

 

אם המנוח כתב צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה לקיום צוואתו.

אם לא קיימת צוואה, מגישים בקשה לצו ירושה ואז יחולק עיזבון המנוח בהתאם להוראות חוק הירושה.

הבקשות נושאות עלות אגרה וכן תשלום בגין פרסום בעיתונות.

מרגע שמוגשת הבקשה יעברו מספר חודשים עד לקבלת צו הירושה, עמו ניתן לחלק את העיזבון.

bottom of page