top of page

הסכמי ממון

חשיבות עריכת הסכם ממון לבני זוג לפני חתונה

כאשר זוג מתחתן חל עליו אוטומטית חוק "יחסי ממון בין בני זוג  1973".

חוק זה קובע את גבולות השיתוף הרכושי בין בני זוג נשואים.

כל זוג העומד להינשא חייב לדעת מה קובע חוק זה ואם ברצונם לקבוע שיתוף רכושי שונה מזה שבחוק, עליהם לחתום על הסכם ממון המותאם בדיוק עבורם.

 

כיום, מקובל יותר ויותר בין בני זוג העומדים להינשא להגדיר מראש את נושא השיתוף, או ההפרדה  הרכושית ביניהם ואף לחתום על הסכם ממון המסדיר זאת.

מהו בעצם הסכם ממון?

 

זהו מסמך הסכמות בין בני זוג העומדים להינשא, או שכבר נישאו ושבו הם מגדירים את גבולות הרכוש של כל אחד מהם. בהסכם זה תהיה התייחסות הן לרכוש שנצבר עד החתימה והן לרכוש שייצבר בעתיד, על כל סוגיו.

כך שהיה ובעתיד יחליטו בני הזוג להיפרד, יהיה ברור לכל אחד מהם כיצד יחלקו את רכושם - באופן המוגדר בהסכם הממון.

bottom of page