top of page

אבהות

תביעת אבהות - מתי והיכן תוגש

זכותו הטבעית של כל אדם כי צאצאיו יוכרו ככאלה גם מבחינה חוקית ורישומית ומהצד השני, זו גם זכות של הצאצאים להיות רשומים כילדיהם של הוריהם.

 

להכרה באבהות ישנן השלכות משפטיות רבות מבחינת זכאות לזכויות הן של ההורה והן של הצאצאים - כיורשים, כזכאים לקצבאות ועוד... כמו כן, במדינות מסוימות וביניהן ישראל, גם הזכות לרישום כאזרח מדינת האם של ההורה.

בקשה להכרה באבהות הנה בקשה המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להסדיר הכרה זו באופן חוקי. בדרך כלל, בית המשפט יורה על ביצוע בדיקת סיווג רקמות על מנת לגבש פסק דין המצהיר על האבהות.

 

בישראל רק בדיקה שבוצעה בצו בית המשפט תוכל להיות קבילה על ידי הרשויות.

bottom of page